Sunday, December 13, 2015

ពោះ និង កាយលក្ខណៈនៃការឈឺចុកចាប់ក្នុងពោះ (Abdomen and Conditions Associated With Abdominal Pain)

កាយវិភាគសាស្ត្រ (Anatomy)


សរីរាង្គនៅក្នុងចតុត្ថភាគមណ្ឌល និង តំបន់នៃពោះ


ចតុត្ថភាគមណ្ឌល និង តំបន់នៃពោះ


ពោះត្រូវបានបែងចែកចេញជា ៤ ចតុត្ថភាគមណ្ឌល (Quadrant) និង ៩ តំបន់ (Region) ងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តការវាយតម្លៃផ្នែករាងកាយនៃពោះ និង ភាពខុសគ្នារវាងបញ្ហាធម្មតា និង សក្តានុពលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពដែលអាចកើតមានឡើង។
Saturday, December 12, 2015

Routine integration of palliative care: what will it take?Routine integration of palliative care: what will it take?

Jennifer Philip and Anna Collins
Med J Aust 2015; 203 (10): 385.
doi:
10.5694/mja15.00994

Excerpt from Medical Journal of Australia

Palliative care is an essential component of quality care in advanced illness

Palliative care has substantial benefits for patients with advanced disease, including improved symptom relief, quality of life, and communication around health care goals.1 These benefits extend to the patient’s family,2 improving caregiver quality of life and bereavement outcomes.3 Palliative care is also associated with cost savings with reduced hospitalizations and emergency department presentations, and greater likelihood of death at home.1,4
Despite these proven benefits, there is variability in access to palliative care and many patients are not referred in a timely manner. Although 62% of patients with metastatic lung cancer in Victoria are engaged with palliative care services by the time of death, most are referred in the final hospital admission, during which they die.5 These patterns are reflected nationally and internationally, with a median survival following admission to palliative care programs of 22–54 days,3,6 suggesting late referral.
The timing of referral to palliative care or adoption of a palliative approach appears to be important in achieving benefits.2,4,7 Late referral leaves little time to establish confidence in community-based care, or to undertake complex communication tasks, such as exploring values and establishing goals for care. Barriers to timely engagement with palliative care include limitations in workforce and service models, availability of services, failure to recognize poor prognosis or patient needs, and fear of destroying hope or upsetting patients.8,9 Indeed, when referral to palliative care is raised, some patients are distressed but they also report interest in its components, namely access to symptom control, psychological and family support, and assistance with decision making. 10 Bereaved carers report a wish for earlier engagement with palliative care in their relative’s illness.11
So how may we improve routine integration of palliative care in advanced illness? A whole-of-system approach has been advocated, involving quality-improvement strategies that identify and respond to specific gaps in care, coupled with measures of achievement and accountability.12 Yet, even in systems without barriers to palliative care, there remain two clinical tasks that appear critical to its successful integration: recognition of the possibility (and need) for palliative care, and sensitive communication.
A number of prompts have been proposed to ensure the task of recognition occurs. These include disease specific prognostic tools, measures of need both symptomatic and psychosocial, and clinical prompts such as “would I be surprised if this patient died in the next 6 months?”. An alternative approach based on service use, such as increasing frequency of admissions, or the development of a nominated disease complication such as metastatic disease, may offer an administrative prompt that occurs routinely and requires a response, rather than initiation, by the physician.
Once recognized, there remains the task of communicating with the patient and family around issues of worsening disease, disability and death. Yet, our society determinedly avoids discourse around dying, focusing instead on “staying positive” and “fighting hard”. The media reinforces this language and focus, offering few stories of those whose illness progresses. This silence is also present in the clinic, and so instead we frequently find it easier to offer a further round of treatment rather than discuss the implications of failure of the last. By failing to engage patients and their families in such discussion until death is imminent, we limit opportunities of patients to realize choices in the final phase of life.
Given these significant barriers, how do we promote palliative care to patients and their families? Perhaps patients themselves offer the solution. When asked, patients are clear about what is important at the end of life, and much of this revolves around successful communication and subsequent planning.13 They want a holistic approach to their care that embraces their hopes for living even as they die. They want to be free of pain and other symptoms, so that they may realize goals in the personal realm. Palliative care represents a philosophy of care that facilitates these goals and should be explained to patients in these terms, as a set of practices oriented towards achieving their nominated wishes.
Successful integration of palliative care in the future will therefore require not just access to quality services, but also recognition of the final phase of life and a willingness by physicians to have this difficult conversation with patients. This conversation should include a careful exploration of the patient’s understanding of the disease, a discussion of possible outcomes, establishing the goals of care, and then, as appropriate, an explanation of tasks of palliative care and how these might be relevant to these goals. Without engagement with this communication, any future possibility for integrated quality care based on patients’ preferences for the end of life will likely be lost.
Friday, December 11, 2015

ជម្ងឺនៃការទទួលទាន ឬ ជម្ងឺបណ្តាលមកពីការទទួលទានខុសពីទម្លាប់ធម្មតា (Eating Disorder)

ជម្ងឺនៃការទទួលទាន ឬ ជម្ងឺបណ្តាលមកពីការទទួលទានខុសពីទម្លាប់ធម្មតា (Eating Disorder)

ជម្ងឺការទទួលទាន ឬ ជម្ងឺបណ្តាលមកពីការទទួលទានខុសពីទម្លាប់ធម្មតា។ វាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ និងស្មុគស្មាញមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងអាកប្បកិរិយាក្នុងការបរិភោគ ការសម្លឹងនិងការវិភាគទៅលើរូបភាពរាងកាយរបស់ខ្លួន  រួមទាំងសមាសភាគវេជ្ជសាស្រ្ត និង ផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ 


Anorexia Nervosa


អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារ Anorexia Nervosa រមែងតែងតែអន្ទះសារ និង ព្រួយបារម្គអំពីទម្ងន់រាងកាយរបស់ខ្លួន។ គេតែងតែគិតថាខ្លួនធាត់ហើយមានទម្ងន់លើសលប់ មិនថាឡើយទម្ងន់នៃរាងកាយរបស់គេស្ថឹតនៅក្នុងកម្រឹតធម្មតា ឬ ស្ថឹតនៅក្រោមកម្រឹតទម្ងន់មួយដែលចាត់ទុកថាជាទម្ងន់រាងកាយមិនសមស្របក្តី ហើយវាមិនមែនជាទម្ងន់រាងកាយដែលមានសុខភាពល្អ ។​ នេះយើងអាចនិយាយថាជាបញ្ហាងប់នឹងក្តីនឹកស្រមៃ។

Bulimia

អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារ Bulimia គឺ ខុសប្លែកពីអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារ Anorexia Nervosa ។ពួកគេតែងតែទទួលទានមិនឈប់មិនឈប់។ បន្ទាប់ពីការទទួលទានមិនឈប់ឈរ ពួកគេបង្ខំអោយមានការក្អួតចង្អោរ (ដូចជារុកម្រាមដៃចូលបំពងក) ឬ ប្រើប្រាស់ថ្នាំបញ្ចុះ។ ភឹតភ័យក្នុងខ្លួនរហូតដល់មានបញ្ហាថប់អារម្មណ៏ បញ្ហាអន្ទះសារ និង ងប់ង្ងល់ ព្រោះភ័យខ្លាចលើសទម្ងន់។  

PICA

PICA ជាករណីកម្រមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ភាគច្រើននៃអ្នករងគ្រោះដោយសារបញ្ហានេះ គឺ កុមារ អ្នកដែលមានបញ្ហា Autism មនុស្សវង្វែង អ្នកដែលមានជម្ងឺក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃ ហើយនេះវាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកង្វះជាតិដែក និង ស័ង្កសី 

ខ្ញីគួរជៀសវាងដោយមនុស្សមួយចំនួន (Ginger Should Be Avoided By These People)


Ginger Should Be Avoided By These People

Ginger Should Be Avoided By These People
Ginger root is one of nature’s healing plants and has been used for its taste and health potential for thousands of years. However, ginger is a plant whose powers should be wielded with caution, as it isn’t appropriate for all people. Are you one of the people who should avoid or restrict consuming ginger? Read on to find out.

Ginger Has Powerful Healing Properties

I’ve already written on how you can use ginger as a medicine for a great health and ginger is also featured in my e-book the Herbal Remedies Guide.
Ginger’s health-promoting qualities have been touted for generations by a wide-reaching group of people, from the ancient peoples of Asia to modern health gurus. From calming an upset stomach and aiding in digestion to relieving pain and killing off cancer cells, ginger’s beneficial properties run the gamut.
Many people can experience improvements in health by using ground ginger in food or as a dietary supplement, but it’s not the right choice for everyone. Let’s discuss some situations where ginger should be avoided or used sparingly.

When You Should Avoid Ginger (Or Reduce Its Consumption)

According to WebMd ginger can interact poorly with certain kinds of medicines prescribed for health conditions. Diabetic people, people with hypertension and people with clotting disorders may need to use caution when considering use of ginger as a treatment for other ailments.

People who take clotting medications

Ginger can thin the blood, meaning it may be inappropriate for people who take blood clotting medications or have bleeding disorders. Talk about your desire to take ginger with your doctor before using it if you are on medications for blood clotting or blood thinning in order to determine if ginger is the right choice for you.
People on medication for diabetes

Ginger has a natural tendency to lower blood sugar and as such it is one of the top 8 spices and herbs for type 2 diabetes. For people with diabetes and pre-diabetic people who control their condition solely through diet, this may be welcome news.

However, people taking medication (such as Metformin or similar drugs, or using insulin injections to control blood sugar) for their diabetes need to be aware of ginger’s effect on blood sugar and discuss ginger usage with their prescribing physicians before continued use to avoid getting their blood sugar too low.

People using high blood pressure medications

Some medicines used to control hypertension, such as calcium channel blockers (i.e., Norvasc, Cardizem, etc.) can interact with ginger, causing the blood pressure and/or heart rate to drop to unhealthy levels, leading to irregular heartbeat or other complications.

Discuss your use of ginger and the potential for a dosage adjustment with your doctor if you are taking any medications to treat high blood pressure.

Ginger and Gallstones

People with gallstones may find their condition exacerbated by using ginger.

The gallbladder is a small sac-like structure which lies beneath your liver and connected to it by the bile duct. The gallbladder serves as a storage facility for bile which breaks down fat in the intestines.

The gallbladder stores bile until the presence of fat in the digestive system calls for it. Gallstones often form in the gallbladder, where they typically cause few problems. If they migrate into the bile duct and get stuck there, however, they can block bile flow, causing bile to back up in the liver.
When ginger is taken in large quantities, bile production may increase, and the higher level of gallbladder contractions may agitate gallstones and cause them to lodge in bile ducts. A stone stuck in the bile duct can cause serious illness that may require emergency surgery.
It should be noted that not all medical practitioners agree that ginger is harmful if you have gallbladder disease and some Chinese medicine practitioners recommend ginger root as a treatment for gallstones because of its bile-stimulating properties. Follow your doctor’s recommendations for taking ginger if you have gallbladder disease.
If you have gallstones you can consider using lemon water to dissolve them.

Thursday, December 10, 2015

New ibuprofen patch delivers drug without risks posed by oral doseNew ibuprofen patch delivers drug without risks posed by oral dose

Written by Marie Ellis

Published: Wednesday 9 December 2015 at 8am PST

Ibuprofen is used by many people to relieve pain, lessen swelling and to reduce fever. Though there are many worrying side effects linked to overuse of the drug, a new ibuprofen patch has been developed that can deliver the drug at a consistent dose rate without the side effects linked to the oral form.


The new patch is transparent and adheres well to skin, even when the drug load reaches levels as high as 30% of the patch weight.
Image credit: Warwick University


The patch was developed by researchers at the University of Warwick in the UK, led by research chemist Prof. David Haddleton.

The Food and Drug Administration (FDA) have recently strengthened the warning labels that accompany nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) like ibuprofen.

New labels warn that such drugs increase the risk of heart attack orstroke, and these events happen without warning, potentially causing death. Furthermore, such risks are higher for people who take NSAIDs for a long time.

Ibuprofen can also cause ulcers, bleeding or holes in the stomach or intestine.

With these risks in mind, finding an alternative way to relieve pain without the risks is a worthwhile endeavor. Though there are commercial patches on the market designed to soothe pain, this is the first patch that delivers ibuprofen through the skin.

"Many commercial patches surprisingly don't contain any pain relief agents at all," says Prof. Haddleton, "they simply soothe the body by a warming effect."
Patch drug load 5-10 times that of current patches

Working with a Warwick spinout company called Medherant, the researchers were able to put significant amounts of ibuprofen into a polymer matrix that adheres the patch to the patient's skin, enabling the drug to be delivered at a steady rate over a 12-hour period.

The researchers say their patch paves the way for other novel long-acting pain relief products that can be used to treat common conditions - such as back pain, neuralgia and arthritis - without taking potentially damaging oral doses of the drug.

Prof. Haddleton explains that, for the first time, they can "produce patches that contain effective doses of active ingredients such as ibuprofen for which no patches currently exist."

He adds that they are able to "improve the drug loading and stickiness of patches containing other active ingredients to improve patient comfort and outcome."

The team notes that the drug load made possible by their new technology is 5-10 times that of current medical patches and gels. Furthermore, because the patch adheres well to skin, it stays put even when the drug load reaches levels as high as 30% of the weight or volume of the patch.

Other potential uses for the patch

There are currently a number of ibuprofen gels available, but the researchers say it is difficult to control dosage with these gels, and they are not convenient to apply.

"There are only a limited number of existing polymers that have the right characteristics to be used for this type of transdermal patches - that will stick to the skin and not leave residues when being easily removed," says Prof. Haddleton, who adds:


"Our success in developing this breakthrough patch design isn't limited to ibuprofen; we have also had great results testing the patch with methyl salicylate (used in liniments, gels and some leading commercial patches).

We believe that many other over-the-counter and prescription drugs can exploit our technology, and we are seeking opportunities to test a much wider range of drugs and treatments within our patch."

Medherant CEO Nigel Davis says they anticipate their new patch will be on the market in around 2 years. He adds that they "can see considerable opportunities in working with pharmaceutical companies to develop innovative products using our next-generation transdermal drug-delivery platform."

Despite the risks associated with long-term use of NSAIDs, Medical News Today recently reported on a study that suggested use of the drugs could reduce risk of colorectal cancer.
Written by Marie Ellis

ស្ថានភាពនៃផ្លូវចិត្ត (State of Mind)


មមើរមមាល (Hallucination) - ចំណាប់អារម្មណ៍ដែលកើតឡើងដោយគ្មានការជម្រុញ ឬ ព្រឹត្តការណ៏ជម្រុញណាមួយពីខាងក្រៅ

សេចក្តីភាន់ ឬ ដំំណើរភាន់នៃវិញ្ញាណ (Illusion) - រំញោចពិតប្រាកដតែភាន់ច្រឡំ ឬ យល់ខុស

សេចក្តីភាន់ ឬ ដំំណើរភាន់នៃវិញ្ញាណ (delussions) - ជំនឿទៅលើអ្វីមួយតែមិនប្រាកដប្រជា

កូឡេស្តេរ៉ុល (Cholesterol)

កូឡេស្តេរ៉ុលដង់ស៊ីតេកម្រឹតទាប (Low-density Lipoprotein / Lipoprotéines de basse densité (LDL) - ដែលត្រូវបានគេហៅថាជាប្រភេទកូឡេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ ព្រោះនៅពេលដែលកម្រិតរបស់វានៅក្នុងឈាមខ្ពស់ នោះវាអាចធ្វើអោយស្ទះសរសៃឈាមក្រហរបស់អ្នក។

កូឡេស្តេរ៉ុលដង់ស៊ីតេកម្រឹតខ្ពស់ (HDL) - ត្រូវបានគេហៅថាកូឡេស្តេរ៉ុលល្អ ព្រោះវាអាចជួយ យកកូឡេស្តេរ៉ុលដែលមានបរិមាណលើសលប់ចេញពីកោសិកា និង នៅក្នុងសរសៃឈាមក្រហម។

Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol – It is called the ‘bad’ cholesterol because when its level in the bloodstream is high, it can clog up your arteries.

High-density lipoprotein (HDL) cholesterol – is called the ‘good’ cholesterol, because it helps remove excess cholesterol out of the cells and in the arteries.


Thursday, December 3, 2015

Lobster: Nutritional Information, Health Benefits

Lobster: Nutritional Information, Health Benefits

Published: 

Knowledge center

Except from Medical News Today
Lobster is a type of shellfish typically boiled or steamed for consumption. Lobster can be eaten as a main course, on a roll or added to rich dishes like pasta, mashed potatoes and eggs Benedict, adding an element of decadence.
Despite its desirable reputation today, lobster was not always known as a pricey indulgence. In the 17th century, colonists in Massachusetts considered lobster shells in a home to be a sign of poverty and only fed lobster to their servants.
In the 1940s, you could buy a can of baked beans for 53 cents per pound and canned lobster for 11 cents per pound.
Lobster is now seen as a delicacy, in part because of the discovery that cooking the lobster live made it more appetizing, as opposed to killing it first and cooking it later.
This MNT Knowledge Center feature is part of a collection of articles on the health benefits of popular foods. It provides a nutritional breakdown of lobster and an in-depth look at its possible health benefits, how to incorporate more lobster into your diet and any potential health risks of consuming lobster.

Nutritional breakdown of lobster

Lobster.
Lobster is rich in copper and selenium, and also contains a number of other important nutrients.
According to the US Department of Agriculture (USDA)National Nutrient Database, one cup of cooked lobster (approximately 145 grams) contains 129 calories, 1 gram of fat, 0 grams of carbohydrate and 28 grams of protein, as well as 2% of daily vitamin A needs, 7% of calcium and 2% of iron.
Lobster is a rich source of copper and selenium and also contains zinc, phosphorus, vitamin B12, magnesium, vitamin E and a small amount of omega-3 fatty acids.
Lobster does contain cholesterol. However, recent studies have suggested that the cholesterol content in foods does not necessarily increase harmful cholesterol in the body and that saturated fat intake is more directly related to an increase in harmful cholesterol levels. Lobster is not a significant source of saturated fat.

Possible benefits of consuming lobster

Many studies have suggested that increasing consumption of fish and shellfish like lobster decreases the risk of obesitydiabetes, and heart disease while promoting healthy cholesterol levels.
Fish and shellfish are especially important for providing omega-3 fatty acids, which are found in very few foods. A three-ounce portion of wild spiny lobster is estimated to provide 200-500 milligrams of omega-3s while the more common northern lobster provides 200 milligrams or less for the same portion. To compare, three ounces of wild salmon provide over 1500 mg of omega-3s.
Although the fatty acid content in lobster is not the highest among fish and shellfish, it should still be a source to consider based on the fact that most people are not getting enough omega-3s from food.
Image of the thyroid gland.
Lobster is a good source of selenium, a nutrient that is crucial to proper thyroid functioning.

Thyroid disease

Selenium has been shown to be a necessary component for proper in thyroid function. A meta-analysis has shown that those with thyroid disease who are selenium deficient experience pronounced benefits when increasing their selenium intake, including weight loss and reduced risk for cardiovascular disease and diabetes.1 Lobster is a good source of selenium, along with Brazil nuts and yellowfin tuna.

Mental health benefits

According to the National Institute on Alcohol and Abuse and Alcoholism of the National Institutes of Health in Bethesda, MD, omega-3 fatty acids have also been shown to decrease aggression, impulsivity and depression in adults. This association is even stronger for kids with mood disorders and disorderly conduct issues, like some types of ADHD.2

Anemia

Copper works together with iron to form red blood cells. Anemia occurs when you do not have enough red blood cells or your red blood cells do not function properly. Consuming adequate copper will benefit people with all forms of anemia.3,4 Many people do not get enough copper in their diet. Lobster has one of the highest levels of copper of any food.

How to incorporate more lobster into your diet

Lobster pasta.
Lobster can easily be added to pasta dishes as a source of protein.
Quick tips:
  • Use lobster as your main protein source
  • Add lobster to pasta or rice dishes
  • Mince lobster to top salads
  • Make lobster patties or burgers.
Avoid drenching your lobster in cheap butter, which is what they serve at many seafood restaurants. Instead, choose a high quality, grass-fed butter and use sparingly. Squeeze a lemon wedge over your lobster for a burst of flavor.
Or, try these healthy and delicious recipes developed by registered dietitians: