Sunday, December 29, 2013

កាយវិភាគសាស្រ្តនៃប្រព៌ន្ធរំលាយអាហារ (Digestive System - part 1)ប្រព៌ន្ធរំលាយអាហារអាចចែកចេញជា ២ ជំពូកចំបង ៖

សិរីរាង្គនៃប្រព៌ន្ធរំលាយអាហារ (organs of digestive system) 

តួនាទីនៃប្រព៌ន្ធរំលាយអាហាររួមនាម លេបចូល (Ingests) រំលាយ (disgests) ស្រូបចូល (Asorbs) នឹង បញ្ជេញកាកសំណល់ (defecates)


២  សិរីរាង្គរំលាយអាហារបន្ទាប់បន្សំ  (accessory digestive organs) រួមមាន ៖ ធ្មេញ អណ្តាត និង ក្រពេញនៃប្រព៌ន្ធរំលាយអាហារធំៗ មួយចំនួន (large digestive glands) ដែលជួយសម្រួលដល់ការ រំលាយអាហារតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗ ពីគា្ន ។

សិរីរាង្គនៃប្រព៌ន្ធរំលាយអាហារ (organs of digestive system) រួមមាន ៖ មាត់ (mouth) បំពង់អាហារ (oesophagus) ក្រពះ (stomach) ពោះវៀនតូច (small intestine)  នឹង ពោះវៀនធំ (large intestine)

Friday, December 27, 2013

ប្រព៌ន្ធសាច់ដុំ (The Muscular System)

សាច់ដុំទាំង ៧ ប្រភេទ

 សាច់ដុំដែលក្របដណ្តប់ផ្នែកខាងមុខនៃដងខ្លួន
   សាច់ដុំដែលក្របដណ្តប់ផ្នែកខាងក្រោយនៃដងខ្លួន

Monday, December 23, 2013

កាយវិភាគសាស្រ្តនៃបេះដូង - Anatomy of the Heartបេះដូង មានទំហំស្មើនិងកណ្តាប់ដៃក្តោបរបស់បុក្គលម្នាក់ៗ ។ បេះដូងមានបន្លប់ ឬ ប្រហោង  (chambers or cavities) ចំនួន ៤ : អាតត្រៀម ២ (Atrium) នឹង វែនទ្រីខល ២ (Ventricles) ។ បេះដូង ជាសិរីរាង្គតែមួយគត់ ក៏ប៉ុន្តែបំម្រើការងារប្រៀបស្មើនឹងម៉ាសីុនប៉ូមចំនួន ២ ។

ផ្នែកខាងស្តាំនិងខាងឆ្វេងនៃបេះដូង គឺ រូបភាពដណ្តប់ដោយពណ៏ខៀវ  និង ក្រហម

Superior Vena Cava = ទទួលយកឈាម ដែលមានអុកសីុហ្សែនតិចតួច ហើយប៉ូមបញ្ញេញទៅកាន់ Pulmonary trunk ។

Pulmonary trunk ចែកចេញជា ២ ផ្នែក:  ផ្នែកខាងស្តាំ  និង ខាងឆ្វេង ដែលហៅថា Pulmonary (នៃសួត) arteries (សរសៃឈាមក្រហម) ដែលតភា្ជប់ទៅសួតខាងស្តាំ និង ខាងឆ្វេង ។
Right pulmonary arteries = សរសៃឈាមក្រហម ដែលតភា្ជប់ទៅសួតខាងស្តាំ
Right pulmonary veins = សរសៃឈាមក្រហមខ្មៅ ដែលតភា្ជប់ទៅសួតខាងស្តាំ
Right atrium = បន្លប់ ឬ ប្រហោងខាងលើ និងខាងស្តាំនៃបេះដូង

Atrioventricular (tricuspid) valve = ជាសន្ទះ  ឬ កប្រប ៣ (Tricuspid) ដែលស្ថឹតនៅចន្លោះ បន្លប់ ឬ ប្រហោង ខាងលើ  និង ខាងក្រោម ផ្នែកខាងស្តាំ និង ខាងឆ្វេងនៃបេះដូង ។

Chordae tendineae = ខ្សែពួរដែលតភ្ជាប់សន្ទះ ឬ កប្របទៅជញ្ជាំងនៃបេះដូង

Right ventricle = បន្លប់ ឬ ប្រហោងខាងក្រោម និង ខាងស្តាំនៃបេះដូង


Left common carotid artery = សរសៃឈាមក្រហមធំខាងឆ្វេង ដែលបញ្ជូនឈាមទៅក្បាល ។

Aorta = សរសៃឈាមក្រហមធំ (មហារោហិណី)

Left pulmonary arteries = សរសៃឈាមក្រហម ដែលតភា្ជប់ទៅសួតខាងឆ្វេង

Left atrium = បន្លប់ ឬ ប្រហោងខាងលើ និង ខាងឆ្វេងនៃបេះដូង

Semilunar valve = យាមត្បាតមូលដ្នាននៃសរសៃឈាមធំ២ចាកចេញពីបន្លប់ផ្នែកខាងក្រោម នៃ បេះដូង

Atrioventricular (mitral) valve = ជាសន្ទះ  ឬ កប្រប ២ (Mistral) ដែលស្ថឹតនៅចន្លោះ បន្លប់ ឬ ប្រហោង ខាងលើ  និង ខាងក្រោមផ្នែកខាងស្តាំ និង ខាងឆ្វេងនៃបេះដូង ។

Left ventricle = បន្លប់ ឬ ប្រហោងខាងក្រោម និង ខាងឆ្វេងនៃបេះដូង


Resource: Essential of Human Anatomy & Physiology (Elaine N. Marieb - ninth edition, Parson International Edition).

Australian Vietnamese - Aged Care Services Presentation


វិធីថែរក្សាសម្ពាធឈាមអោយមានសុខភាពល្អ (How to keep your blood pressure healthy)

តើសម្ពាធឈាម ជាអ្វី?
សម្ពាធឈាម គី ជាកម្លាំងមួយដែលធើ្វអោយចលនាឈាមក្នុងសរសៃឈាម ។ បើកាលណាកមំា្លងនោះ ឡើងខ្លាំង/ខ្ពស់ វាប្រេ]បប្រដូចទៅទឹកដែលហូរក្នុងទីយូទឹកដែលបើកយ៉ាង ខ្លាំង ។ សម្ពាធឈាមខ្លាំង/ខ្ពស់ អាចបង្ករ ឬ បណ្តាលអោយមានគ្រោះថា្នក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បេះដូង (Heart)  តម្រងនោម (Kidney) នឹង ភែ្នក (Eyes/ Eyes sight) 
មូលហេតុអ្វី យើងត្រូវថែរក្សាសម្ពាធឈាមអោយមានសុខភាពល្អ?
វាជាតម្រូវការចាំបាច់មួយ ដែលយើងត្រូវថែរក្សាសមា្ពធឈាមអាយឋឹតនៅក្នុងកំរឹតសុខភាពល្អ ។ បើកាលណាសម្ពាធឈាមទឿងខ្ពស់ វាអាចធើ្វអោយខូចសរសៃឈាម ដែលបណា្តលអោយឆាប់ស្ទះ សសៃរឈាម ។ ប្រសិនបើមានស្ទះឈាមកើតទឿងដល់សរសៃឈាម ដែលផ្តល់ឈាមទៅបេះដូងនោះ វាអាចបណ្តាលអោយ "បេះដូងឈឺកន្រា្តក់" (Heart Attack) ក៏ប៉ុន្តែ បើហេតុនេះកើតទឿងដល់ សរសៃឈាមដែលផ្តល់ឈាមទៅខួរក្បាល នោះវាអាបណ្តាលអោយដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ។ ជាយថា ហេតុ វាអាចរបួសដល់ខួរក្បាលភា្លមៗ ផងដែរវាអាចបណ្តាលអោយលែងធ្វើចលនាបាន ឬ អាច បណ្តាលអោយមានការ ប៉ះពាល់ដល់ការនិយាយស្តីមួយរយះ ឬ ខូចខួរក្បាលរហូត។
តើអ្នកអាចដឹងសម្ពាធឈាមខ្លាំង  "លើសឈាម  (High Blood Pressure)" តាមរបៀបណា?
របៀបមានតែមួយគត់ គឺ អោយវេជ្ជបណឹ្ឌតត្រួតពិនិត្យសុខភាពជារឿយៗ ។ លទ្ធផលអាក្រក់ នៃភាពមានសម្ពាធឈាមខ្លាំង/ខ្ពស់ ច្រើនតែករកើតមានទឿងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយ នៅក្នុង ខណះនោះ វាគ្មានរោគសញ្ញាណាមមួយណា ជាការព្រមានទឿយ ។  ការត្រួតពិនិត្យសមា្ពធឈាម ជារឿយៗ គឺ អាចពិនិត្យព្រឹត្តកម្មនៃសម្ពាធឈាម មុនពេល គ្រោះថា្នក់ណាមួយ អាចកើតមានទឿង ដល់សសៃរឈាម ។ ការពិនិត្យសម្ពាធឈាមជារឿយៗ វាជាការសំខាន់ ចំពោះបុក្គល ដែលមាន ប្រវត្តិគ្រួសារ ធា្លប់មានសម្ពាធឈាមទឿងខ្លាំង ។
តើអ្នកណាដែលត្រូវចាប់បារម្មណ៏អំពីសម្ពាធឈាមរបស់ខ្លួន?
យើងទាំអស់គា្ន ត្រូវមានចំណាប់បារម្មណ៍អំពីសម្ពាធឈាមរបស់យើង ។ ប្រសិនណាបើយើង ដឹងនូវ របៀបការពារមិនអោយមានសម្ពាធទឿងខ្លាំង នោះយើងអាចបន្ថយភាពគ្រោះថា្នក់កើតជម្ងឹ បេះដូង  (Coronary Heart Disease)  នឹង ការដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្យាល ។

ការព្យាបាលជម្ងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ (High Blood Pressure / Hypertension)
 មនុស្សខ្លះត្រូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំជាប្រចាំសំរាប់ទប់ទល់និងការទឿងសម្ពាធឈាម ។ ក៏ប៉ុន្តែ ជួនកាល គេអាចបន្ថយសម្ពាធឈាមដោយវិធីផ្លាស់ប្តូរទមា្លប់​ / ជីវភាពរស់នៅ (lifestyle)  ដូចជា ការបញ្ជុះ ទម្ងន់ ការបរិភោគអាហារបំប៉នល្អ តាមរយះការហាត់ប្រាណ / ការធ្វើសកម្មភាព នឹង កាត់បន្ថយ ចំនួនការញ្ញុំស្រា ។

តើខ្ញុំអាចការពារការទឿងសម្ពាធឈាមតាមរបៀបណា?
អ្នកអាចការពារការផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរស់នៅ (lifestyle) ។ ប្រសិនបើ អ្នកលើសទម្ងន់ នោះអ្នកគួរតែ បញ្ចុះទម្ងន់ខ្លះ ។ ម្អូបអាហារល្អ គឺ មិនសូវមានខ្លាញ់ មានបន្លែច្រើន ផែ្លឈើ នំប៌ុង បាយ ប៉ាសា្ត នឹង ធញ្ញជាតិផៀងទៀត ព្រមទាំងត្រី មាន់ទា សាច់សុទ្ធ ឬ ម្ហូមដែលផលិតពីទឺកដោះគោ មិនសូវ មានខ្លាញ់ ដែលធ្វើអោយងារស្រួលក្នុងការរក្សាមិនអោយលើសទម្ងន់ ។
ជាទូទៅការហាត់ប្រាណជារឿយៗ ជាការសំខាន់ធ្វើអោយចុះទម្ងន់ និង ការពារកុំអោយទឿង សម្ពាធឈាម ។

តើខ្ញុំត្រូវបន្ថយការបិរភោគម្អូបដែលមានអំបិល/ សារធាតុប្រៃលើសលប់ ?
ការបរិភោគអាហារដែលមានអំបិលច្រើន ឬ សារធាតុប្រៃលើសលប់ ជាកត្តាមួយញ្ញុំងអោយទឿង សម្ពាធឈាម ។ ប្រជាជនជាច្រើននៅប្រទេសអូស្រ្តាលី បរិភោគអំបិលច្រើនលើសពីសេចក្តីតម្រូវការ របស់រូបរាងកាយ ពីព្រោះម្អូមភាគច្រើន ជាពិសេសម្អូមចំអឹនហើយលក់ភា្លមៗ (Fast Foods) ចំណីអាហារចន្លោះពេលបាយ (Snacks) នឹងម្អូបអាហារចំអឹនហើយផ្សេងៗ ទៀត ដាក់លក់នៅតាម ហាង ឬ Supermarket មានអំបិលច្រើន ។

សូមបញ្ជាក់ថារាល់ទំនឹញ ឬ ម្អូបអាហារដាក់លក់នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី តម្រូវអោយដាក់ផ្លាកស្តីអំពី សារធាតុប្រើប្រាស់ក្នុងផលិតផលនិងតម្លៃចំណីអាហារ (Ingredients & Nutritional Values) ។

Sunday, December 22, 2013

ឆ្អឹងខ្នង (Veterbrea Colunm / Spine)

ឆ្អឹងខ្នង (បិដ្យាដិ្ធ) ឬ Vertebrea Column / spine (វឺឌឺប្រេ ឃូឡឹម)  ចែកចេញជា ៤ ផែ្នកធំ ។
ឆ្អឹងកញ្ជឹងក (Cervical vertebrae) មាន ៧ កង់ ដែលបានកំណត់សគាល់ C1 - C7

ឆ្អឹងដើមទ្រូង (Thoracic vertebrae) មាន ១២ កង់  ដែលបានកំណត់សគាល់ T1 - T12

ឆ្អឹងចងេ្កះ (Lumbar vertebrea) មាន ៥ កង់  ដែលបានកំណត់សគាល់ L1 - L5
ឆ្អឹងកញ្ចូញគូថ (Sacrum) មាន ៥ កង់​  ដែលបានកំណត់សគាល់ S1 - S5

កាយវិភាគសាស្រ្ត (Anatomy) - ផែ្នកខាងក្រោយនៃដងខ្លួន (Posterior/Dorsal)


Vertebral (Spinal Column / area of spine) = ឆ្អឹងខ្នង
Dorsum (back) = ខ្នង
Lumbar (Lower back / area of back between ribs and hips) = នៃចងេ្កះ
Gluteal (Buttock) = ត្រគាត
Femoral (thigh) = ភ្លៅ
Crural (leg) = ជើង
Occipital (Back/posterior surface of head) = ផែ្នកចាងក្រោយនៃក្បាល
Brachial (arm) = ដៃ
Cubital (elbow) = កែងដែ
Sacral (between the hips) = កញ្ជូញគូថ
Perineal = គូថ
Popilteal (back of the knee) ផែ្នកខាងក្រោយនៃជង្គង់
Plantar (Sole) = បាតជើង

Saturday, December 21, 2013

Friday, December 20, 2013

កាយវិភាគសាស្រ្ត (Anatomy) - ផែ្នកខាងមុខនៃដងខ្លួន (Anterior body landmarks)

Learning about the body is exciting, but our interest sometimes becomes gradually less when we are facing with the terminology of anatomy and physiology.
Anterior body Landmarks
Abdominal = anterior body trunk inferior to ribs (ដងខ្លួនខាងមុខ នៅខាក្រោមឆ្អឹងជំនី, ពោះ)
Acromial = point of shoulder (ចំណុចនៃសា្ម)
Antebrachial = forearm (ដើមដៃ)
Antecubital = anterior surface of elbow (ផែ្នកខាងមុខនៃកែងដែ)
Axillary = armpit (ក្លៀក)
Brachial = arm (ដៃ)
Buccal = mouth (មាត់)
Carpal = wrist (កដៃ)
Cervical = neck region (តំបន់នៃក)
Coxal = hip (ចង្កេះ)
Crural = leg (េជីង)
Deltoid = curve of the shoulder formed by large deltoid muscle (ចំណុចនៃសា្ម)
Digital = fingers, toes (ម្រាមដៃម្រាមជេីង)
Femoral = thigh (ភ្លៅ)
Fibular = lateral part of leg (ផ្នែកចំហៀងនៃជេីង)
Frontal = forehead (ថ្ងាស់)
Inguinal = area where thigh meets body trunks, groin (ក្រលៀន)
Nasal = nose area (ផ្នែកនៃច្រមុះ)
Oral = mouth (មាត់)
Orbital = eye area (រង្វង់ភែ្នក)
Patellar = anterior knee (ផ្នែកខាងមុខនៃជង្គង់)
Pelvic = area overlying the pelvis anteriorly (ផែ្កខាងមុខនៃត្រគាត)  
Pubic = genital region (តំបន់នៃអង្គជិាត)
Sternal = breastbone area ()
Thoracic = chest (ដេីមទ្រូង)
Umbilical = navel (ផ្ចឹត)
  

Sunday, December 15, 2013

High Cholesterol does not discrimate

If we think that only older and overweight people only have high cholesterol, then we are wrong. 

According to this article published on ninemsn "Health & well being", and quoted "Cholesterol does not discriminate".
Whether we are active or passive, old or young, slim or overweight, there are a good chance that we would have High Cholesterol.
The character in this article is a 14 years old girl. She is an active teenager. She weighted 50kg and ate a healthy diet, low-fat diet with not much dairy; when she received her diagnosis.
Read full story click "here"
source: ninemsn - health & well being.

Gastric banding can 'reverse' diabetes in just two weeks

Note: This article is published on ninemsn.com.au, Health & Wellbeing section.
Type 2 diabetes can be reversed or dramatically improved with gastric banding surgery, according to Australian researchers.
Gastric banding surgery is a relatively low risk surgery that involves placing an inflatable ring between the oesophagus and the stomach so people can only eat small amounts of food slowly.
More invasive stomach surgery techniques have been proven effective for diabetes treatments, however they carry risks.
But Professor Katherine Samaras from the Garvan Institute followed 15 morbidly obese people after having the less risky gastric banding surgery and said patients saw improvements within as little as two weeks.
“We’ve known for many years that weight reduction improves diabetes, with recent strong evidence that bariatric surgery substantially improves diabetes," Professor Samaras said in a media release.
"This is the first study to show such dramatic benefits within two weeks using gastric banding." But it wasn't the overall weight loss that caused the improvements –– Professor Samaras said it appears to be the reduced calorie intake that reverses the disease.
"That weight reduction that people make in first two weeks is actually quite modest. So a lot of our patients were still morbidly obese, and yet their diabetes had resolved," Professor Samaras told the ABC.
"That suggests that the calorie restriction is what improves the diabetes, not necessarily the weight reduction. So you can markedly improve diabetes just by cutting calories."

Saturday, December 14, 2013

Blood Pressure

Blood Pressure

Blood pressure is the lateral force on the walls of an artery by the pushing blood from the heart. The blood pressure in the system of arteries in the body, is a good indicator of cardiovascular health.
Blood flows throughout the circulatory system because of Pressure Change. It moves from an area of High Pressure to an area of Low Pressure.

The heart's contraction force blood under high pressure into Aorta.

Systolic - is the Highest Pressure against the arteries as the heart pump. The normal systolic pressure is usually between 100 and 130mmHg.

Diastolic - Is the Pressure against the arteries as the Heart relaxes and Fills with Blood. The normal diastolic pressure is usually between 70 and 80mmHg.

Friday, December 13, 2013

The important of folate: New study

In the old day, it suggested that women of childbearing age are advised to consume plenty of folate, through supplements, as well as various fruits, vegetables, nuts and legumes.
The new study by Canadian researchers however has discovered that women are not the only ones who should consume plenty of folate in the leading-up to pregnancy. Men should also increase their folate intakes.
McGill University researchers studied the offspring of male mice who had been fed plenty of Folate with those who didn't.
According to Dr. Romain Lambort (a reproductive biologist), head of the researchers at McGill University in Canada said "There was an almost 30% increase in Birth Defects in offspring sired by fathers whose levels of folate were insufficient".

The researchers admit it's too early to assume the same would be true for humans, however said there is growing evidence that men's health plays a big part in their offspring's health.
What is Folate?
Folate (or Folic Acid) is a B-group Vitamin that is essential for healthy foetal development. Folate can prevent neural tude defects, including spina bifida, if it is taken before conception and early in pregnancy. All women of child-bearing shall take extra folate as around half of all pregnancies are planned.
The benefit of Folate
According to Moira O'Bryan, a professor of reproductive biology at Monash University, (at the interview with ninemsn) that:-
Folate helps regulate the system that programs our cells to work effectively.
"If you don't have enough folate, you can't lay down the correct software,".
"Folate is important in all cells, but sperm cells are particularly sensitive to a lack of folate".
"It's crucial that men have enough folate so they have good sperm and healthy children".
"Men should load up on folate before they have children, but they should load up on folate all the time,".

Source : ninemsn Health & Wellbeing
The study was published in the journal Nature Communications.
Source: Time Author: Kimberly Gillan; Approving editor: Rory Kinsella

Thursday, December 12, 2013

Early Childhood Education

 

Early Childhood Education is all about giving our children the head start and well-prepared them for years later when they reach the age entering the Primary School.

This story is based on my personal my personal experiences.

We (my wife and I) as a parent we have decided to put our son William at the pre-school centre at the age of 2. That time, we were working full time (in Cambodia) though he was home with grand-parents (his maternal grand-parents) most of the time. At the back of my mind at time, he will, one day, eventually come to live in the unknown country (Australia) to him, its way of life and the language he would have to learn, understand and speak leave alone be master of his own future, the pathway he would choose for his own future.  
 
We all are aware that a two (2) years old won't be able to learn much but at least we, as the parents can do, is to well-prepared them for years to come. My wife and I decided to enrol him at a Chinese Christian managed Day Care/School at Psar Depo (Phnom Penh, Cambodia) where he taught some Chinese (Madarin) and English.
 
That was not our utmost intention at time - to learn the languages. We, definite aim at time, was to get him out from his comfort zone (being with grand-parents and being looked after) and mingling with other children and adults.
 
Our strategy does work. He interacted well with the unknown people to him on very his first trip to Paris at two and half years old. He learned and started asking questions on things he saw. For instant, a lady (from eastern block) and her daughter were on the street begging. He asked me "Why did they do that?". My reply "They are from other country. No work thus no incomes and therefore they don't have money to support day to day living cost". He then asked for money so he can donate it to them. He got the money and donated to the lady. The lady thanked and kissed his hand. He asked me again "Why did she kiss my hand". My reply "That is because she appreciated your donation and it is her culture to say thank you".
 
Early Childhood Education is not about learning a particular language but it would help our child/children to interact, play, understand circumstances;, and most important of all Respect/courtesy and behave in different environment.
 
     

Saturday, November 23, 2013

Stroke

I received a sad news yesterday evening. My condolences to his wife and two (2) children.
 
As always, he said good morning to his wife and children then was on his way to work on foot in earlier hour in the morning. He fall on public footpath, bystanders rushed to his rescue whilst some called for Emergency.  He was pronounced death by the time the ambulance reaches the Hospital Emergency Department. He leaves behind a wonderful wife and two children.
 
This article is all about "Stroke Awareness".
 
 
 
The cause of death "Stroke".
 
Stroke Fact Sheet 
 

Summary

A stroke is a medical emergency. When an artery to the brain blocks or ruptures, brain cells in the area die from lack of oxygen. Sometimes, this can result in death. Symptoms or warning signs of a stroke include sudden blurred or decreased vision in one or both eyes, numbness, weakness or paralysis in the face, arm or leg, difficulty speaking or understanding, dizziness, difficulty swallowing and severe headache.   
 
 
Source Better Health Channel
 
 
 
 
 

 
 
 

Saturday, November 9, 2013

Would sugary drinks Tax could swell coffers, shrinks waistlines?Note: Article Assumed Education to my daily e-mail newsfeed. 
A study published in the journal of the British Medical Association, BMJ, says a tax on sugary drinks could cut the number of obese adults in the United Kingdom by 180,000. Similar Australian projections predict an even bigger impact.
The BMJ study shows people aged from 16 to 29 years would be most affected, and the tax would raise up to £276 million (AU$442 million) annually, which could be invested in the health sector.
Lennert Veerman, senior research fellow in population health at the University of Queensland, is in the process of doing a similar projection with Australian data.
He has found that if such a tax were implemented here, the number of Australians with obesity would drop by 110,000, a 2.6% drop in the nation’s obesity rate. This is twice the impact expected in the United Kingdom according to the BMJ study. 
Veerman said that one reason for the difference is “unique consumption” of sugary drinks in the two countries; people in the United Kingdom consume less sugary drinks per person than Australia.
Another reason is that we are reliant on very old data; Australia’s last national nutrition survey was conducted in 1995. The survey collects data on what and how much people consume.
Veerman also noted that such studies tend to underestimate true effects because people under-report how much they indulge in unhealthy habits.
Nutritional clinical affiliate at the University of Sydney, Suzie Ferrie said a tax on sugary drinks would greatly benefit society.
Ferrie said “patterns of consumption” show young people under the age of 30 drink more soft drinks than older people, so the potential for change would be great because this age group is when habits really become entrenched.
“Changing youth drinking habits to healthier options could carry on to future generations,” she said.
But the chances of having such a tax implemented are low.
“Not many countries have managed to successfully implement these taxes,” said research fellow at Deakin population health, Gary Sacks.
The problem is that all governments have faced opposition from the private sector. In France, Sacks pointed out, “the food industry threatened to close down some of their factories”.
Despite full-page ads in Mexican papers opposing the measure, the government has just implemented a tax of one peso (A$0.08) per litre of soft drink and a 5% excise on high-calorie packaged food.
It is also too early to understand the full effect of the tax on the obesity rates in these countries because most laws have only been in effect for a couple of years. So, there is still only a limited amount of data to analyse.
However, when Denmark put a tax on fatty foods, consumption dropped by 15%, which was consistent with the modelling, Sacks said.
In an accompanying editorial in the BMJ, assistant professor of population medicine at Harvard Pilgrim Healthcare, Jason P Block suggests the only way we can truly find out what the impact of such a tax would be is by implementing it and reviewing the results.
But Ferrie suggested a pilot study would be adequate to collected data.
A new national nutrition survey to update from the one in 1995 may be a better way help calculate the results of such measures. It would be very expensive, but useful for many public health initiatives.
“We’re really suffering now because we still use old data,” Ferrie said. “I think the investment is worth it.”
The Conversation
This article was originally published at The Conversation. Read the original article.

Faecal Occult Blood Test (FOBT)

Five years ago, I have signed up with the National Bowel Cancer Screening Program - An initiated program by the Australian Government.
The National Health and Medical Research Council (NHMRC) recommended screening with FOBT every 2 years from the age of 50 years.
The test is called Faecal Occult Blood Test (FOBT). Although no screening test is 100% accurate, the FOBT is at present the most well researched screening test.

The result at time (5 years ago) was negative. Yesterday I received another Screening Program Kit by mail.

The kit comes with a complete set needed for screening purpose including the plain English instruction.
It is easy, quick, pain free, done in my home and at my convenience. In just a few minutes, sample would be collected and send it back courtesy of the Pre-paid envelope.
In Australia about one in 19 men and one in 28 women will develop bowel cancer before the age of 75. This is one of the highest rates in the world. In 2009 about 14,410 new cases of bowel cancer were diagnosed and 2010 approximately 4,000 people died from the disease. This marks bowel cancer the second most common cause of caner-related death after lung cancer.
Men diagnosed with Lung cancer: 4,934 cases, Prostate cancer: 3,234 cases, Bowel cancer: 2,205 cases. Women diagnosed with Lung cancer: 3,165 cases, Breast cancer: 2,840 cases. Bowel cancer: 1,777 cases. (Source: National Bowel Cancer Screening Program Booklet)
What is Bowel Cancer?
Bowel Cancer is a malignant growth that develops most commonly inside the large bowel.
Most bowel cancers develop from tiny growths called polyps. Polyps look like small spot on the bowel lining or like cherries on the stalks. Not all polyps become cancerous. If polyps are removed, your risk of bowel cancer is reduced.
What is screening?
Screening involves testing for  cancer in people who do not have any obvious symptoms of the disease. The aim is to find polyps or cancer early when they are easier to treat and cure.
Bowel cancer can develop without any early warning signs. The cancer can grow on the inside wall of the bowel for several years before spreading to other parts of the s of blood leak from these growths and pass into the bowel before any symptoms are noticed.
Source: National Bowel Cancer Screening Program Booklet ISBN: 978-1-74241-975-6. May 2013)

Wednesday, November 6, 2013

Fish

When it comes to meats, we tend to think of or opt for beef, pork and chicken instead of fish. 

 
According to the Australia's health research boy - the National Health and Medical Research Council (NHMRC), suggests that we should eat more fish.

 Researchers worldwide have also discovered that eating fish regularly – one or two serves weekly – may reduce the risk of diseases ranging from childhood asthma to prostate cancer.
 
While there are health benefits of eating fish, researchers have also had a word of warning on some fishes that contain high levels of Mercury - should be eaten rarely or not at all (more information of fishes contain high level of Mercury below).
 
Healthy ways to enjoy fish include baked, poached, grilled and steamed.

 

 
 

Friday, November 1, 2013

Drugs and their effects

A glim look at Australia on the issues of Drugs and Their effects. I find it is interesting and a must share for general reading purpose.
 
(please bear in mind that I didn't write this article. It (article) was published on October, 29th 2004 in health & wellbeing section at ninemsn Health > Family.)

Here below are some excerpts from the article 

Australia is a drug-using society. The most common drugs used are alcohol, coffee, nicotine and various medications. Less commonly used are illegal drugs such as cannabis (marijuana), ecstasy, heroin and amphetamines (speed).

How are drugs classified?

Drugs are commonly classified according to their legal status or their effects on the central nervous system.
Legal and illegal drugs
Laws and regulations control the availability, quality and price of the "legal" drugs. For example, tobacco may not be sold to persons under the age of 18.

Illegal drugs
Because they are illegal, there are no price or quality controls on the illicit drugs such as heroin and ecstasy. This means that a user can never be sure that the drug they are taking is in fact what they think it is; for example, PMA (paramethoxyamphetamine), a toxic form of amphetamine, has been sold as ecstasy. The user also cannot be sure of a drug's strength or purity. Various batches of an illegally manufactured drug may have different mixtures of the drug and additives such as poisons, caffeine or even talcum powder.
 

Saturday, October 26, 2013

How much water should we really be drinking?

Did we drink enough water each day?
I can reassure you that I am the most culprit when it comes to the amount of water I drink per day. And yet, I always either asking or encouraging others to drink more water (subject to individual).  
The only time, I felt I have been drinking enough water is when I was at work (due to the nature of my work - walking constantly during the shift). At home, it is lucky that I may have four glasses for the entire day. My boy, matter of fact, he drinks more than me.
Now the experts have finally give us clear cut answer to the long awaiting question "How much water should we really be drinking?"
According to Associate Professor Tom Crowe in nutrition at the Dean University:   "The guide said a suitable allowance of water for adults was 2.5 litres a day.
He also pointed out that "But most of this water could be found in prepared foods,".
Those prepared foods he referred to are:-
"Drinks like soft drink, fruit juice, tea and coffee, milk, and foods like fruit, yoghurt, soups, and stews. All have appreciable amounts of water that contribute to fluid intake,"
The Associate Professor also emphasized that  "The amount needed is extremely variable and depends on a person's body size, physical activity levels, climate and what types of food they are eating,"
Honestly, being a small frame person and less body weight, I don't think I can drink more water than a big frame, tall and muscular person at any given time (during summer or winter).
One important tip of all by the Associate Professor Crowe: "If your urine is lightly coloured or clear, you're drinking enough. If it's dark, then you should drink more."


Source: ninemsn - Health & Well-being

Wednesday, October 23, 2013

One of our family friend (An Australian who have resided in Cambodia for 2 decades) who came to visit us here last month, have talked in great length about the benefits of Magnesium.
Fore the last week, I decided to learn more about Magnesium. I found myself a web site "Office of Dietary Supplements". Everything is in plain English (easy to read and understand).
Here bellow are some useful information.
   
What is magnesium?
Magnesium is a cofactor in more than 300 enzyme systems that regulate diverse biochemical reactions in the body, including protein synthesis, muscle and nerve function, blood glucose control, and blood pressure regulation.
Magnesium is required for energy production, oxidative phosphorylation, and glycolysis.
It contributes to the structural development of bone and is required for the synthesis of DNA, RNA, and the antioxidant glutathione.
Magnesium also plays a role in the active transport of calcium and potassium ions across cell membranes, a process that is important to nerve impulse conduction, muscle contraction, and normal heart rhythm.
Magnesium Rich Foods

Magnesium is widely distributed in plant and animal foods and in beverages. Green leafy vegetables, such as spinach, legumes, nuts, seeds, and whole grains, are good sources. In general, foods containing dietary fibre provide magnesium. Magnesium is also added to some breakfast cereals and other fortified foods.

Approximately 30% to 40% of the dietary magnesium consumed is typically absorbed by the body.Selected Food Sources of Magnesium

FoodMilligrams
(mg) per
serving
Percent
DV*
Almonds, dry roasted, 1 ounce8020
Spinach, boiled, ½ cup7820
Cashews, dry roasted, 1 ounce7419
Peanuts, oil roasted, ¼ cup6316
Cereal, shredded wheat, 2 large biscuits6115
Soymilk, plain or vanilla, 1 cup6115
Black beans, cooked, ½ cup6015
Edamame, shelled, cooked, ½ cup5013
Peanut butter, smooth, 2 tablespoons4912
Bread, whole wheat, 2 slices4612
Avocado, cubed, 1 cup4415
Potato, baked with skin, 3.5 ounces4311
Rice, brown, cooked, ½ cup4211
Yogurt, plain, low fat, 8 ounces4211
Breakfast cereals, fortified with 10% of the DV for magnesium4010
Oatmeal, instant, 1 packet369
Kidney beans, canned, ½ cup359
Banana, 1 medium328
Salmon, Atlantic, farmed, cooked, 3 ounces267
Milk, 1 cup24–276–7
Halibut, cooked, 3 ounces246
Raisins, ½ cup236
Chicken breast, roasted, 3 ounces226
Beef, ground, 90% lean, pan broiled, 3 ounces205
Broccoli, chopped and cooked, ½ cup123
Rice, white, cooked, ½ cup103
Apple, 1 medium92
Carrot, raw, 1 medium72


Source: Office of Dietary supplement

Friday, October 18, 2013

Salmon


Home cook meal - Oven grilled salmon
We all (my family) love fishes in particular the salmon. Actually, I should say "We are addicted to Salmon". We bought the whole fish and our local fish shop will clean, cut into steak or fillet as per our choice at time without extra charge - really can't complain about the services.

Salmon - Healthy Fast Facts:
  • Tasmanian Atlantic Salmon is a highly nutritious food containing protein, vitamin A, a range of B vitamins, vitamin D as well as the minerals calcium, copper, iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, selenium, sodium and zinc – all of which are vital ingredients for a healthy balanced diet.
  • Tasmanian Atlantic Salmon is a rich and naturally occurring source of omega 3 which has been scientifically shown to help in preventing coronary heart disease, high blood pressure, rheumatoid arthritis and depression.
  • Australian Dietary Guidelines advises Aussies to eat one or two fish-based meals per week, but the last National Dietary Survey shows that only one in four of us report eating fish at least once a week.
  • Omega 3s are called ‘essential’ fatty acids because they’re critical for good health, but can’t be produced naturally by the body. They need to be obtained from food, and oily fish are a great source.
  • Recent CSIRO research shows that seafood (and in particular salmon) has between 10 and 100 times higher levels of certain omega 3 fatty acids than other food groups (eg. beef, chicken and lamb), and lower levels of cholesterol.
  • Omega 3s are essential for brain development and function. The human brain is 60% structural fat, and in order to function properly, needs the right kind of fat (omega 3s) to make sure that signals are passed quickly and easily between the membranes of our brain cells. There’s truth in what your grandmother told you – fish is brain food!
Source: Atlantic Tasmania Salmon

Blood Pressure Monitor & Pulse OximeterIt is handy to have one of these at home. The price may vary from one manufacture to another.
Automatic Blood Pressure Monitor

Automatic Wrist Blood Pressure Monitor 
Manual (wall mount/stand) Blood Pressure Monitor
Manual Blood Pressure Monitor
Pulse Oximeter
All the automatic equipment are easy to use. Within seconds, we would have the reading. However if the failed to have a correct reading to the fluctuation of systolic or diastolic, it will automatically re pump itself until an appropriate reading is detected. Personally I would prefer the Manual Blood Pressure Monitor.
Note:
** Systolic = is an ancient medical term first understood as a gathering of blood and later contraction of the heart. More recently it is understood as a force that drives blood out of the heart and diastolic is the period of time when the heart refills with blood after systole (contraction).Thursday, October 17, 2013

What does word unwell mean to you?

Whenever my son or significant half said to me that they are unwell, I will always ask them to tell exactly what's the problem.

To me the word "unwell is not enough or a complete words/sentences they wanted to tell me at time. This is not because I don't understand the word (unwell) but it is rather curious about the underlying cause(s) in which makes them feel unwell at first place.

It is utmost important that they must precisely say how they are general feeling at time. I.e. Headache, tummy ache, nausea etc... By being specific about certain health issue at time would help love ones' panicking or anxiety, whether or not we shall seek medical attention..

Tuesday, May 21, 2013

Why do we need regular medical check up?

Many of us have often heard three (3) most repeated words "Health, Wealth & Longevity" during the Buddhist monks' chanting and those verbal and written well-wishes from our love ones or friends during birthday however some of us (if it is not all of us) are taking our health for granted.

I can safely say men, in particular, are probably the most culprits when it comes to health issue. I have often hear these following statements: -
- I know myself better
- Noting wrong with me
- I am a man. I born being the tough person and fit (these are a man's normal behaviour and attitude - being macho and tough); and yet the numbers of men suffer from prostate cancer and depression are in Australia at an alarming rate.

A visit to the doctor is not a constituted that the person concerned has health issue but it is rather a wise decision for the person has ever made for own benefit.
Here below are just a few examples of benefits for a regular health check up (examination): -

- Regular health exams and test can help find problems before they starts.
- They can help find or detect the problems early
- And the chances for treatments and cure are better.
The type(s) of examination(s) and screening one's need totally depends on one's age, health and family history, and lifestyle choices (lifestyle choices are including those in which are known to be health risks) such as what you eat, how active you are.